Våra mål

Mål för verksamheten på Montessoriförskolan Färgsolen

Målen bygger på Montessoripedagogiken och är utarbetade av lärarna på Färgsolen i enighet med och som komplement till Läroplan för förskolan, Lpfö 18.

1. Normer och värden
2. Omsorg, utveckling och lärande
3. Barns delaktighet och inflytande
4. Förskola och hem
5. Övergång och samverkan
6. Uppföljning, utvärdering och utveckling/lärarens roll
7. Rektors ansvar
8. Säkerhet och sekretess

1. Normer och värden

Låta Montessoripedagogiken genomsyra hela verksamheten genom:

 • Att visa respekt för barnet och vad det kan – varje barn är unikt
 • Att lyfta fram det positiva hos varje barn
 • Att lita på barnets egna förmåga, barnets absorberande sinne
 • Att ge frihet under ansvar
 • Att ge tydliga gränser, att vara konsekvent skapar trygghet
 • Att hjälpas åt att ta hand om varandra
 • Att få barnen att uppleva allt levande som viktigt , vi är alla delar av ett stort världsallt
 • Att ge kunskap om naturen
 • Att utgå från individen, styrkan i att vara olika
 • Att förbereda barnet för ett livslångt samspel med människor, djur och miljö.
 ”Ett barn är verkligen en fantastisk varelse. Det borde varje pedagog känna intensivt” (Maria Montessori, Barnasinnet)

” Det finns inget som är viktigare för oss än detta absorberande sinne, som skapar den vuxna människan och anpassar henne till en samhällsordning, ett klimat och ett land. På detta vilar hela min pedagogik.” (Maria Montessori, Barnasinnet)

2. Omsorg, utveckling och lärande

Montessoripedagogiken bygger sin undervisning på att uppmuntra och visa barnen hur man söker kunskap. Barnen ska bli vuxna i ett samhälle dagens vuxna bara kan föreställa sig. Det är viktigt att barnen ser sökandet efter kunskap som självklart. Detta uppmuntrar vi genom:

 • Att uppmärksamma barnets känsliga perioder då hen är extra nyfiken på olika områden.
 • Att stärka barnets tillit till sig själv och sina förmågor, det ger styrka att känna tillit till andra.
 • Att främja social samverkan, glädjen av varandra, umgås och hjälpas åt.
 • Att stärka tron på den egna förmågan.
 • Att erbjuda en rik miljö, förberedd så att alla barn ska bli inspirerade att vilja arbeta Genom lek och koncentration

Material och miljö utformas så barnet ges möjlighet till:

 • Fritt skapande, konstruera och använda sin fantasi i bild och form, musik, rollek och olikaformer av klossar, duplo, lego etc
 • Att utveckla sitt intresse att söka kunskap i olika ämnen t ex språk, matematik, zoologi, biologi, geografi, astronomi, historia och kunskap om sin omvärld
 • Att genom praktiskt och sensoriskt material arbeta med alla sina sinnen, utveckla sin grov och finmotorik och känna sig säker med de uppgifter som förekommer i vardagen
 • Att prova sig fram i användandet av ny teknik och tillsammans med pedagoger hitta nya vägar med digitaliserningens hjälp.

Lärare finns närvarande för att observera, dokumentera, stödja, hjälpa, uppmuntra och ha roligt tillsammans med barnet:

”Barnets miljö måste vara rik på sådant som intresserar det, kan motivera det till aktivitet och därmed inbjuda det till att göra egna erfarenheter” (Marias Montessori, Barnasinnet)

”Det är inte tillräckligt att förse barnet med slumpvis valda saker, utan vi måste organisera en omgivning som ständigt ökar intresset” (Maria Montessori, Barnasinnet)

De sensitiva perioderna
De sensitiva perioderna visar sig under barnets sex första levnadsår. Alla barn går igenom perioderna och de följer ungefär samma utvecklingstakt. De är uppdelade i olika områden som tillsammans hjälper barnet att bygga upp en människa.

Språkutveckling: Med tunga och händer undersöker barnet omgivningen sensoriskt och motoriskt. Under barnets första halvår är det mycket viktigt att vi pratar med barnet för att barnet ska få höra ett språk, annars finns det risk att det talade språket inte utvecklas. Barnet upprepar endast de ljud det hör i sin omgivning. Olika lekar som ökar känseln kring munnen och övar munmotoriken utvecklar också barnets tal. Som vuxen kan man vara en förebild genom att prata tydligt och ge barnet ett riktigt men anpassat språk. Att läsa och sjunga med och för barnet ger både näring åt språklig och social utveckling.

Intresse för ordning: Barnet har behov av rutiner och ordning i tillvaron. Att var dags rutiner är nästan desamma på en småbarnsavdelning är inte tråkigt för det lilla barnet utan det skapar trygghet då barnet vet vad hen kan förvänta sig. I miljön har var sak sin plats så att barnet kan hitta och känna igen sig i sin omgivning. Barnet bygger upp sig själva genom gruppen och omgivningen.

Intresse för små föremål: Ibland ser barnet inte ut att ägna sig år någonting, men just då kan barnet vara i full färd med att studera något pyttelitet som vi inte ens har lagt märke till. Vi hjälper barnet genom att inte störa dess koncentration, ge barnet tid och inte avbryta barnet. Vi vuxna får låta barnet visa oss det vi inte ser.

Socialt samspel: När barnet börjar förstå att det är en del av ett sammanhang behöver barnet förebilder bland äldre kamrater och vuxna. Att hjälpa yngre kamrater ger barnet möjlighet att själv vara förebild.

Koordination av rörelse: Barnet bygger upp sina muskler genom att använda sin kropp. Vi kan uppmuntra till utveckling genom att ge barnet fria ytor och nya utmaningar.

”Barnens  muskelenergi, även hos det minsta barnet, är större än vi kan föreställa oss men för att det ska kunna visa sig måste den ges fritt utlopp” (Maria Montessori, Upptäck barnet)

3. Barns delaktighet och inflytande

En viktig Montessoritanke är frihet under ansvar. Genom friheten ges barnet stor möjlighet att påverka sin egen vardag på Färgsolen.

Fria val av aktivitet – Barnen arbetar med vad de vill, det som inte är bekant presenterar en lärare och det är så vi kan hjälpa barnen att välja utmaningar som är lagom utmanade. Barnet ska känna – jag kan! –det här är spännande att lära sig.

Ansvar i att ta fram, plocka undan – var sak har sin plats, varje material är förberett så det är färdigt att börja arbeta med då barnet tar fram det. Varje material har sin egen bestämda plats dit barnet sedan har ansvar för att ställa tillbaka materialet innan ett nytt plockas fram. Barnen påverkar miljön genom att visa oss vad som är roligt och vad de upptäcker. De hjälper oss att se vad vi ska ändra på, ta bort eller presentera på annat sätt.

Frihet i sociala relationer – Barnen väljer själva vem eller vilka de leker med i den åldersblandade gruppen. Smågrupper skapas styrda av vad de leker och vilka som är på förskolan. Barn arbetar tillsammans men gör ibland olika saker beroende på barnens olika mognadsgrad. Egenvalda grupper skapar färre konflikter.

Möjlighet att själv lösa konflikter – När konflikter uppstår ges barnen möjlighet att själva reda ut dem. En lärare finns alltid tillhands för att hjälpa till och följa upp om det behövs.

Förmåga att uttrycka sin åsikt – Att formulera vem man är och vad man vill är viktiga verktyg för att kunna påverka sin vardag. Alla barn ska ges möjlighet att uttrycka sin åsikt utifrån sina egna förutsättningar, samt bli varse om att de blir lyssnade på, att de kan påverka och att deras åsikt är viktig.

”När vi därför talar om frihet för det lilla barnet betyder det inte att vi tolererar oreglerade yttre handlingar som barnet hänger sig åt som ett utlopp för planlös aktivitet, då de är lämnade åt sig själva; vi tillskriver ordet den djupa innebörden av frihet från hinder i barnets liv som står i vägen för en normal utveckling” (Maria Montessori, (Upptäck Barnet )

 ”Det är som om naturen skyddar varje barn från vuxenförnuftets inflytande för att prioritera barnets ”inre” lärare” (Maria Montessori, Barnasinnet)

”Det viktigaste är att uppgiften väcker ett sådant intresse att engagerar barnets hela personlighet” (Maria Montessori, Barnasinnet)

4. Förskola och hem

Vid lämning och hämtning möter vi barn och föräldrar för att hälsa och ge möjlighet till lite prat om vad som hänt hemma och på Färgsolen

Föräldrar har möjlighet att när de önskar boka tid till samtal med sina barns lärare utöver de inskolningssamtal och föräldrasamtal lärarna erbjuder.

Föräldrar är varmt välkomna att komma på besöksdag till förskolan och på det sättet få inblick i sitt barns vardag.

Föräldrar, barn och lärare träffas på olika arrangemang som Färgsolen ordnar. Det är trädgårdsdagar då Färgsolen får god hjälp av alla duktiga föräldrar, men också pajfester, grillfester, olika drop-in tillställningar, föreläsningar och föräldramöten.

Tydlig information om Färgsolens mål och arbetssätt tillhandahålls genom hemsidan, vår förskoleapp, regelbunden muntlig kommunikation och skriftlig information i hallen. Föräldrar i kö inbjuds till besök på förskolan där vi informerar om verksamheten och då barnet accepterar en plats skickar vi ytterligare information om vårt arbetssätt. Även Montessori uppmärksammade den viktiga kommunikationen mellan förskolan och hemmet:

”Reglerna säger att modern åtminstone en gång i veckan bör konferera med husmodern, berätta om sitt barn och ta emot eventuella råd  som husmodern kan ge” (Maria Montessori Upptäck barnet)

(Husmodern var en person som tillsammans med läraren ansvarade för barnens ”hälsa och uppfostran”  på Barnens Hus som startades av Maria Montessori 1907)

5. Övergång och samverkan

Färgsolen samverkar och har överlämningssamtal med den grundskola barnet ska gå i. I samråd med föräldrarna försöker vi också få respektive skola att besöka barnet i dess förskolemiljö. Föräldrarna ombesörjer själva barnets besök på den nya skolan.

6. Uppföljning, utvärdering och utveckling/lärarens roll

Lärarna som arbetar på Färgsolen är bl.a. Montessoriförskollärare, Montessorilärare och förskollärare. En genomtänkt miljö är Montessorilärarens första uppgift. Genom den utvecklas barnet i sin egen takt. Maria Montessori skrev att barnet har en egen inre plan för sin utveckling. Lärarna på Färgsolen litar på barnets förmåga, vår roll är att stödja och uppmuntra barnen i sin utveckling. Vår närvaro ska ge barnen trygghet. Trygghet är en bas för självständighet. Lärarens roll är att ständigt utvärdera sitt arbete genom egna reflexioner och i samarbete med arbetslag för att anpassa sitt arbetssätt efter barnets behov. Observation och dokumentation är en förutsättning för att utveckling ska kunna ske. Vi gör dagligen observationer kring vad barnen gör. Dessa observationer analyseras vid arbetslagens planeringsmöten och ligger till grund för vårt arbete, planering och till de återkommande utvecklingssamtalen med barnets föräldrar.

”Vår enda plikt är att genast lära oss av barnen och hjälpa dem så gott vi kan” (Maria Montessori, Barnasinnet)

”När man tjänar barnet tjänar man livet” (Maria Montessori, Barnasinnet)

7. Rektorns ansvar

Rektorn är pedagogisk ledare för förskolan. Ansvaret är nära sammankopplat med ansvaret för driften av förskolan eftersom Färgsolens rektor även ingår i förskolans styrelse. Rektorn har det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen.

Tillsammans med arbetslaget utvärderas målen regelbundet och sammanställs av rektorn i en kvalitetsredovisning. Rektorn ansvarar för att det finns förutsättningar för lärarna att bedriva den pedagogiska verksamhet som ingår i Färgsolens målbeskrivning.

8. Säkerhet och sekretess

Färgsolens lärare genomgår regelbundet utbildning i Första hjälpen. Förskolan kontrolleras av brandskyddsmyndighet och lärarna har återkommande brandövningar. Alla anställda deltar i det systematiska arbetsmiljöarbetet på Färgsolen. Tillsammans arbetar vi med att förbättra arbetsmiljön, både den fysiska och psykiska, samt förebygga risker för ohälsa och olycksfall.

En aktuell närvarolista uppdateras löpande under dagen i vår förskoleapp. Barnen får endast hämtas av vårdnadshavare eller person som vårdnashavaren har informerat lärarna om. Alla lärare på Färgsolen har kunskap om den sekretess som gäller inom förskolan. Tillfälliga vikarier informeras och skriver under ett intyg om erhållen sekretessinformation.