Likabehandlingsplan

Handlingsplan mot kränkande behandling

Ny lag

Från och med den 1 april 2006 gäller lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (SFS2006:67). Enligt denna lag skall det finnas en likabehandlingsplan för verksamhet på förskola och skola. Alla barn och elever skall garanteras trygghet i skolan och förskolan. Den nya lagens syfte är att förtydliga skolans och förskolans ansvar kring detta. Det innebär att diskriminering på grund av kön, etisk tillhörighet, religion, sexuell läggning och funktionshinder förbjuds i förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola, särskola och gymnasieskola samt vuxenutbildning.

All diskriminering är förbjuden oberoende av dess avsikt. Lagen innebär också att barn och elever får ett lagligt skydd mot annan kränkande behandling. Om det kan påvisas att förskolan/skolan inte fullgjort sitt uppdag kan skadestånd utdömas.

Skollagen (SFS 2010:800) 6 kap. 6§

Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje verksamhet bedrivs ett målinriktat arbeteför att motverka kränkande behandling av barn och elever. Närmare föreskrifter om detta finns i 7 och 8.

Definition av kränkande behandling

Diskriminering är en handling eller struktur som utesluter eller kränker en person och därför strider mot principen om alla männinskors lika värde. Den behöver inte vara medveten eller aktiv.

Trakasserier är en aktiv, medveten handling som kränker en person.

Mobbing kan avse upprepad kränkning samt att det råder en obalans i makt mellan den som kränker och den som kränks.

Kränkande behandling är uttryck för makt och förtryck. Den som upplever sig ha blivit kränkt måste alltid tas på allvar! Kränkningar kan utföras av och riktas mot en eller flera personer. De kan utföras av och drabba såväl barn som vuxna.

Kränkningar kan vara:

 • fysiska; i form av slag, knuffar
 • verbala; i form av hot, ironi, förlöjligande och nedlåtande kommentarer
 • psykosociala; att bli utsatt för utstötning i lek/aktivitet, göras till åtlöje
 • bild; att rita ”nidteckningar”.

Förskolans värdegrund Lpfö 98

Förskolan har en viktig uppgift att grundlägga och förankra de värden som vårt samhälle vilar på. Följande värden skall förskolan hålla levande i arbetet med barnen:

 • människolivets okränkbarhet
 • individens frihet och integritet
 • alla människors lika värde
 • jämställdhet mellan könen
 • solidaritet med svaga och utsatta.

Genom konkreta upplevelser av omsorg, hänsyn, rättvisa, jämställdhet, egna och andras rättigheter tillägnar sig barnen etiska värden och normer.

Förskolan skall arbeta för att solidaritet och tolerans grundläggs. Förskolan ska ta till vara och utveckla barnens förmåg till ansvarskänsla, social handlingsberedskap och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation.

Förskolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Delaktighet och tilltro till den egen förmågan skall på så vis grundläggas och växa.

Mål

På Montessoriförskolan Färgsolen får ingen form av kränkande behandling förekomma. Respekt och trygghet skall råda i alla avseende gällande kön, ras, hudfärg, religion, sexuell läggning, funktionshinder, nationell eller etniskt ursprung.

Montessoriförskolan Färgsolen skall vara en förskola där varje individ respekteras och där det är tillåtet att vara annorlunda. Alla barn och personal skall känna sig trygga så att en god lärande miljö och omsorg kan skapas.

Ansvarsfördelning

Huvudmannen ska se till att det finns en plan för att förhindra kränkande behandling samt redogörelse för hur eventuell kränkande behandling åtgärdas. Redogörelse för hur åtgärderna genomförts för vidare till nästa års plan.

Förskolechefen tillsammans med styrelsen ansvarar för att resurser finns för att all personal på förskolan får utbildning eller grundlig information om vad kränkande behandling/diskriminering är, konsekvenserna av det och det lämpligaste sättet att stävja det.

Förskolechefen tillsammans med pedagogerna ansvarar för att upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera förskolans handlingsplan för att förebygga och motverka kränkande behandling mellan barn, mellan personal och barn, samt mellan personal. Förskolechefen ansvarar för att nyanställd personal informeras om likabehandlingsplanen och hur förskolan arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Det är alltid förskolechefens ansvar att kontrollera att information och dokumentation blir utförd.

Pedagogerna ansvarar för att på en relevant nivå informera om lagen och hur förskolan arbetar mot diskriminering och kränkande behandling för de individer lagen berör. Pedagogerna ansvarar även för att utarbeta material som ger barnen inblick i de områden som likabehandlingsplanen rör.

All personal är skyldig att så fort som möjligt åtgärda i lindriga fall och rapportera till berörd personal så ett de kan vidtaga åtgärder. Att inte ingripa innebär ett tyst godkännande. All personal har ett ansvar att föregå med gott exempel.

Alla vuxna har en skyldighet att aktivt ingripa vid ett kränkande beteende – om inte kan det tolkas som om beteendet accepteras!

Vid misstanke om att ett barn far illa har all personal inom förskoleverksamheten anmälningsplikt till sociala myndigheten.

Till dig som förälder

Alla föräldrar är delaktiga i barnets situation på förskolan bland annat genom föräldrasamtal, besöksdagar, föräldramöten, föreläsningar och annan skriftlig information. Föräldrar är föredömen och stödjer likabehandlingsplanens budskap i hemmet och på fritiden.

Vid misstanke om att eget eller andras barn utsätts för kränkande behandling, prata alltid med någon i personalen. Det kan vara svårt att ta till sig att ens eget barn kränker andra barn, men även i detta fall är det viktigt att prata med personalen

Detta gäller inte befogade tillrättavisningar från ansvariga inom verksamheten, vilka har till syfte att upprätthålla en god miljö för barnen. Alla måste gemensamt ta ansvar och arbeta för barnens trygghet och samhörighet.

Syfte

 • Alla barn skall känna trygghet med kamrater och personal i förskolan.
 • Alla skall känna att de blir respekterade och att de har ett lika värde.

I Lp fö98 besskrivs följande ansvar för förskolans ansvar:

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan skall hålla levande i arbetet med barnen”.

(Lpfö98 )

Alla som arbetar i förskolan skall.

 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet och
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra.

(Lpfö98)

Arbetslaget skall:

 • ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
 • ansvara  för att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
 • lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor,
 • göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande,
 • ansvara för att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen och
 • samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan.

(Lpfö98)

Mål för verksamheten på Montessoriförskolan Färgsolen (utdrag ur målbeskrivning)

NORMER OCH VÄRDEN (punkt 1 av 7)

Montessoripedagogiken ska genomsyra hela verksamheten genom att;

 • visa respekt för varje barn och vad det kan – varje barn är unikt
 • lyfta fram det positiva hos varje barn
 • lita på barnets egna förmåga – barnets absorberande sinne
 • ge frihet under ansvar
 • ge tydliga gränser – att vara konsekvent skapar trygghet
 • hjälpas åt att ta hand om varandra
 • få barnen att känna att allt levande är viktigt – vi är alla delar av ett stort världsallt
 • ge barnen kunskap om natur och miljö
 • utgå från individen – styrkan i att vara olika

Förebyggande arbete

 • att all personal ska vara positiva föredömen och goda förebilder.
 • att personalen fortlöpande för diskussioner kring kränkande beteenden och har ett tydligt förhållningssätt.
 • att inte prata över barns huvud.
 • att alla, både vuxna och barn, arbetar för att ett gott arbetsklimat råder.

Mål för verksamheten på Montessoriförskolan Färgsolen (utdrag ur målbeskrivning)

BARNS INFLYTANDE (punkt 3 av 7)

En viktig Montessoritanke är frihet under ansvar. Genom frihet under ansvar ges barnet stor möjlighet att påverka sin egen vardag på Färgsolen i form av;

 • fria val av aktiviteter
 • ansvar i att själv ta fram och plock undan
 • frihet i sociala relationer
 • möjlighet att själv lösa konflikter
 • förmåga att uttrycka sin åsikt

Att utreda och åtgärda kränkande behandling

I det dagliga arbetet med barnen uppmärksammar vi om barn utsätts för kränkande behandling.

Att observera och dokumentera barnen är en självklar del av alla lärares uppgift i sitt arbete på Färgsolen. De vuxna agerar och ser till att det/de barn som utför den kränkande behandlingen förstår den felaktiga handlingen. Även vuxnas kränkningar mot barn är viktiga att utreda och åtgärda.

BARN-BARN

 • Uppmärksamma – prata med barnet om vad det gjort.
 • Använda sig av ”hur-frågor”; Hur kände du? Hur tänkte du? Hur tror du att den andre kände sig? Hur kan du göra för att kompisen ska bli glad?
 • Barnet ska inte bara säga förlåt utan göra förlåt. De vuxna ser till att det barn som utsatts för kränkningen får upprättelse genom tröst och genomgång av det inträffade.
 • Vid upprepade tillfällen eller riktade mot ett och samma barn skall föräldrar informeras och vidare åtgärder, om behov finns vidtagas.
 • Förskolans utredning och åtgård skall dokumenteras. Det är alltid förskolechefens ansvar att kontrollera att information och dokumentation blir utförd.

VUXNA-BARN

 • Om vi ser att någon vuxen (personal eller förälder) gör ”fel” skall vi vara så raka att vi kan säga till den personen.
 • Ta den vuxne åt sidan och fråga hur den tänkte
 • Vid upprepade tillfällen skall förskolechefen vidtalas, som i sin tur vidtar lämpliga åtgärder
 • Förskolans utredning och åtgärd skall dokumerteras. Det är alltid förskolechefens ansvar att kontrollera att information och dokumentation blir utförd.

Följande bilagor medföljer likabehandlingsplanen;

 • Utredning om kränkande behandling
 • Åtgärdsprogram vid kränkande behandling
 • Uppföljning av åtgärdsprogram vid kränkande behandling

Kvalitetssäkring av likabehandlingsplan

 • Alla vuxna inom förskolan skall känna till och aktivt arbeta för att likabehandlingsplanen följs.
 • Vikarier, nyanställd personal och praktikanter informeras om likabehandlingsplanen.
 • Likabehandlingsplanen skall finnas att tillgå för alla parter den berör.
 • Likabehandlingsplanen är en del av förskolans kvalitetsredovisning.

Utvärdering

Likabehandlingsplanen utvärderas kontinuerligt av personal och förskolechef i samråd.

Mål för verksamheten på Montessoriförskolan Färgsolen (utdrag ur målbeskrivning)

LÄRARENS ROLL (punkt 6 av 7)

Lärarens roll är att stödja och uppmuntra barnen i sin utveckling. Läraren ska ständigt utvärdera sitt arbete genom egna reflexioner och i samarbete med arbetslaget, för att anpassa sitt arbetssätt efter barnets behov. En genomtänkt miljö som främjar barns självständighet är också en viktig uppgift för läraren. Läraren finns närvarande för att observera, dokumentera, stödja, hjälpa, uppmuntra och ha roligt tillsammans med barnet. Observation och dokumentation är en förutsättningen för att utveckling ska kunna ske.

Uppdaterad aug 2013