Klagomålshantering

Enligt skollagen 4 kap 7-8 §§ ska förskolan ha skriftliga rutiner för klagomålshantering.

Vid klagomål startar vi hanteringen med samtal mellan berörda parter. Vid ett sådant samtal närvarar alltid även en representant från styrelsen, som har det övergripande ansvaret för förskolan. Samtliga styrelsemedlemmar (4 st) har adekvat pedagogisk utbildning och arbetar även som arbetsledare och pedagoger i verksamheten.

Samtalet som följs upp av pedagoger och ledning dokumenteras. Dokumentationen delges föräldrarna och ny tid för samtal bokas.

Om skälen till klagomål kvarstår vill vi att föräldrarna lämnar in ett skriftligt klagomål. Klagomålet ska vara daterat och lämnas i kuvert adresserat till styrelsen. Styrelsen ger en återkoppling till föräldrarna inom tio dagar. Där informeras föräldrarna av styrelsen om hur förskolan beslutat att arbeta med de frågor som tagits upp i klagomålet.

Förskolan har regelbundet tillsyn från Utbildningsförvaltningen och tar kontakt med avdelningen för tillsyn om vi behöver råd och stöd.

Om man som förälder inte är nöjd med förskolans hantering av klagomål, kan man även som förälder vända sig till Utbildningsförvaltningen, avdelningen för tillsyn, samordnaren för externa verksamheter; tel.vxl  046-355000.

Givetvis önskar vi att vi kan samarbeta kring barnet genom de vanliga kanaler vi har då vi dagligen möts. Ibland är det bra att boka en tid för samtal om man har större funderingar kring det pedagogiska eller organistatoriska arbetet på Färgsolen. Klagomålshanteringen ska ses som ytterligare ett verktyg för föräldrar att göra sina röster hörda, om de anser att de övriga kanalerna inte är tillräckliga.

Styrelsen, Montessoriförskolan Färgsolen